OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r.

zmienione Aneksem Nr 1

TEKST JEDNOLITY

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne § 1
 2. Wyjaśnienie pojęć § 2
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym § 3
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym § 4
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora § 5
 6. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności TUiR WARTA § 6
 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia § 7
 8. Okres ubezpieczenia § 8
 9. Suma ubezpieczenia § 9
 10. Składka § 10
 11. Obowiązki ubezpieczającego § 11, § 12
 12. Ustalenie wysokości szkody i wyplata odszkodowania § 13
 13. Roszczenia regresowe § 14
 14. Zawiadomienia i oświadczenia § 15
 15. Postanowienia końcowe § 16
 16. Załącznik Nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej operatora transportowego ? klauzule

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” Spółka Akcyjna, zwane dalej TUiR WARTA, z operatorami transportowymi będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej “ubezpieczającym”.

2. Na podstawie niniejszych OWU mogą być zawierane następujące rodzaje umów ubezpieczenia:

1)      umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,

2)      umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,

3)      umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.

3.      Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rzecz osoby trzeciej.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

§ 2

Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:

1. operator transportowy ? przedsiębiorca prowadzący zarobkową, zarejestrowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi działalność przewozową, spedycyjną lub spedycyjno -przewozową, który zawarł umowę ubezpieczenia lub na rzecz którego została zawarta umowa ubezpieczenia;

2. akt terrorystyczny ? użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia;

3. kontener ? urządzenie transportowe o trwałym charakterze i odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej możliwość wielokrotnego używania, o pojemności co najmniej jednego metra sześciennego, specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma rodzajami środków transportu;

4. list przewozowy lub inny dokument przewozowy ? dokument wystawiony zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, zawierający następujące dane:

a) nazwisko lub nazwę i adres nadawcy przesyłki,

b) nazwisko lub nazwę i adres odbiorcy przesyłki,

c) nazwisko lub nazwę i adres przewoźnika,

d) miejsce przeznaczenia przesyłki (dokładny adres),

e) miejsce i datę załadowania przesyłki,

f) określenie rodzaju i gatunku przewożonego towaru, jego masy ,liczby sztuk oraz sposobu ,

opakowania i oznaczenia,

g) inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze

względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

5. list przewozowy CMR ? dokument wystawiony zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR);

6. parking strzeżony ? teren wydzielony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking;

7. przesyłka- towary przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego (objęte jedną umową przewozu);

8. przewoźne ? wynagrodzenie za usługę przewozową;

9. rabunek (rozbój) ? zabór mienia przez sprawcę w celu przywłaszczenia  przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec ubezpieczającego, osób za które ponosi odpowiedzialność albo przez doprowadzenie ubezpieczającego lub tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności;

10. SDR - Specjalne Prawa Ciągnienia /Special Drawing Rights / ? pieniądz kreowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy;

11. szkoda, na którą składają się:

1)      szkoda rzeczowa ? szkoda polegająca na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki

 lub

2)      szkoda finansowa- wyrażona w pieniądzu strata finansowa powstała w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez ubezpieczającego zobowiązań z umowy przewozu lub spedycji, nie obejmująca utraconych korzyści tj. korzyści które można by osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie zaistniało;

12. wartości pieniężne - pieniądze, będące w kraju lub za granicą  prawnym środkiem płatniczym (waluta polska lub waluty obce), a także pełniące funkcję płatniczą: weksle, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej lub walutach obcych oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienieszlachetne i perły, a także pozostałe metale z grupy platynowców;

13. włamanie do kontenera ? usunięcie przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji lub specjalnym zamknięciem kontenera utrudniającym dostęp do jego wnętrza;

14. wypadek środka transportu ? zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, spadniecie, zatonięcie środka transportu.

15. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

§ 3

1.TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego na podstawie listu przewozowego wystawionego na ubezpieczającego lub jeśli nie wystawiono listu przewozowego na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego na ubezpieczającego.

2.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe za:

1)      szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej

wydaniem,

2)      szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie ? do wysokości podwójnej

kwoty przewoźnego ? zgodnie z art.83 ustawy Prawo przewozowe.

3. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu zgłoszonych we wniosku o ubezpieczenie przewozów materiałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

w ruchu międzynarodowym

 § 4

1.TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania międzynarodowego transportu drogowego na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego na ubezpieczającego.

2.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (zwanej dalej Konwencją CMR) za:

1)szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem,

2)szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie - do wysokości  kwoty przewoźnego, zgodnie z art.23 pkt.5 Konwencji CMR.

3. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu zgłoszonych we wniosku o ubezpieczenie przewozów materiałów niebezpiecznych dokonywanych na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

§ 5

1.TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji.

3.Do usług spedycyjnych objętych ochroną ubezpieczeniową należą:

1)      opracowywanie instrukcji wysyłkowych,

2)      zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,

3)      załadunek i wyładunek przesyłki,

4)      kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,

5)      znakowanie przesyłek,

6)      pakowanie, przepakowanie towarów,

7)      zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,

8)      zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,

9)      składowanie przesyłek (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego) zgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu przez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego z wymienionych rodzajów składowania,

10)  inne usługi spedycyjne, po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA.

4. Na wniosek ubezpieczającego TUiR WARTA może również objąć ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych w ramach zawartej umowy spedycji.

5.Do usług logistycznych objętych ochroną ubezpieczeniową należą:

1) kompletacja przesyłek,

2) konfekcjonowanie towarów,

3) dystrybucja towarów,

4) inne czynności logistyczne, po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA.

6. Odpowiedzialność TUiR WARTA z tytułu szkód finansowych wymienionych w ust. 2 i 4 ograniczona jest do wysokości 5% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

7. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII ADR.

8. W przypadku, gdy ubezpieczający dokonuje również przewozu własnymi środkami transportu lub środkami transportu, którymi dysponuje na podstawie innego tytułu prawnego może on zawrzeć dodatkowo umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TUiR WARTA

§ 6

1. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:

1) powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, osób za które ponosi odpowiedzialność oraz osób, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego,

2) powstałe wskutek siły wyższej rozumianej jako: działania sił przyrody,  działania wojenne, rewolucje, strajki, akty terrorystyczne,

3) powstałe w wyniku konfiskaty /przepadku przesyłki orzeczonego przez uprawnione do tego organa,

4) powstałe wskutek działania energii jądrowej i substancji radioaktywnych,

5) wynikające z tytułu kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i

administracyjnych, nałożonych na ubezpieczającego, osoby, za które

ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz osoby, które działają na zlecenie,

w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego,

6) powstałe wskutek wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych,

7) polegające na braku miary, wagi lub objętości ? w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przyjętymi zwyczajami,

8) powstałe z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, za które

ubezpieczający nie ponosi winy,

9) spowodowane przez osoby będące po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz osoby, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego,

10) powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,

zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, zbiorach archiwalnych, dokumentach,

planach, wzorach, prototypach,

11)powstałe w materiałach niebezpiecznych, chyba że ich przewozy lub spedycja zostały zgłoszone przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie,

12)powstałe w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedlenia,

13) wyrządzone w środowisku naturalnym,

14) ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji.

2. Ponadto TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe, gdy ubezpieczający działa jako:

1) przewoźnik:

a)      wskutek niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na środku transportu przez nadawcę,

b)      wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,

c)      wskutek użycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju

towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę

nieuprawnioną,

d) wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek,

e)      w wyniku niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu,

f)        z tytułu zadeklarowania w liście przewozowym wartości przesyłki zgodnie z art. 24 Konwencji CMR lub kwoty specjalnego interesu w dostawie przesyłki zgodnie z art.26 Konwencji CMR .

g)      z tytułu rabunku, przewozu kontenera, przewozu żywych zwierząt ? o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia Klauzul zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) spedytor:

a) wskutek niewłaściwego opakowania, załadowania lub rozmieszczenia towaru na

środku transportu przez nadawcę z wyjątkiem, gdy ubezpieczający zobowiązany

jest w ramach umowy spedycji do wykonania tych czynności,

b) wskutek błędów i nieporozumień wynikłych z otrzymania przez ubezpieczającego

zlecenia spedycyjnego zawierającego niedokładne, niekompletne lub

nieprawidłowe dane.

3. Na wniosek ubezpieczającego TUiR WARTA może objąć ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność ubezpieczającego, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) f) na indywidualnie uzgodnionych warunkach i za opłatą dodatkowej składki. Wniosek winien być złożony do TUiR WARTA najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem przewozu .

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 § 7

1. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w §§ 3, 4, 5 zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie skierowanego do TUiR WARTA.

2.Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1) imię, nazwisko lub nazwę i adres ubezpieczającego,

2) zakres ryzyk, które mają być objęte ubezpieczeniem,

3) zakres terytorialny przewozów/ spedycji,

4) okres ubezpieczenia,

5) rodzaj spedycji,

6) rodzaj towarów przewożonych, przyjmowanych do spedycji lub przyjmowanych na skład,

7) planowane w okresie ubezpieczenia przychody z tytułu wykonywanych usług przewozowych, spedycyjnych,logistycznych,

8) sumę ubezpieczenia,

9) informację o szkodach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika/ spedytora powstałych w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o ubezpieczenie,

10) wysokość kwoty, o którą będzie pomniejszone należne odszkodowanie (franszyza

redukcyjna),

11) datę rozpoczęcia działalności przewozowej/ spedycyjnej ,

12) informację o przynależności do zrzeszeń przewoźników lub spedytorów,

3.Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia TUiR WARTA odpowiedzi na wszystkie pytania podane we wniosku lub skierowane do niego w innej formie oraz podać wszystkie znane mu okoliczności niezbędne do oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności oraz mające wpływ na wysokość składki. Jeżeli ubezpieczający poda do wiadomości TUiR WARTA niezgodne ze stanem faktycznym okoliczności, o których mowa wyżej, TUiR WARTA jest wolne od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania lub rozmiar szkody.

4.TUiR WARTA ma prawo, po porozumieniu się z ubezpieczającym, wglądu do ksiąg i dokumentów ubezpieczającego związanych z zawartą umową ubezpieczenia. Jednocześnie TUiR WARTA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do uzyskanych informacji o działalności ubezpieczającego.

5.Zawarcie umowy ubezpieczenia zostaje potwierdzone przez TUiR WARTA polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.

 

OKRES UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umówiono się inaczej.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ( w całości lub jej pierwszej raty).

3. Odpowiedzialność TUiR WARTA kończy się:

1) z upływem okresu ubezpieczenia na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia,

2) z chwilą odstąpienia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w ust. 4 , 6, 7 ,8,

3) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia ? w odniesieniu do Klauzuli Nr 4.

4. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno zostać potwierdzone przez ubezpieczającego w

formie pisemnej z równoczesnym zwrotem oryginału dokumentu ubezpieczenia.

6.      Jeżeli strony umówiły się, że TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki (w całości lub w oznaczonych ratach), a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie podanym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia TUiR WARTA może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym pisemnie ubezpieczającego i zażądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.

7.      Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana:

1)      w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy ? w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TUiR WARTA odmowy wypłaty odszkodowania,

2)      przez TUiR WARTA w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieopłacenia przez ubezpieczającego kolejnej raty składki w terminie podanym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

8. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem zawieszenia lub zaprzestania  prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczającego lub utraty uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz spedycji.

9.Odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie zwalnia ubezpieczającego od opłacenia składki za okres, przez który TUiR WARTA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

10.W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ubezpieczającemu przysługuje zwrot części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA wypłaciło lub zobowiązane jest do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za szkodę powstałą w okresie objętym ubezpieczeniem. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się po podaniu przez ubezpieczającego rzeczywistych przychodów, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 w okresie, przez który TUiR WARTA ponosiło odpowiedzialność.

11. O ile nie umówiono się inaczej podlegająca zwrotowi składka zostaje pomniejszona z tytułu kosztów manipulacyjnych o 15% kwoty podlegającej zwrotowi nie więcej jednak niż o 150,- złotych. Koszty manipulacyjne potrąca się w przypadku, gdy ubezpieczający odstąpił od umowy ubezpieczenia lub ją rozwiązał.

 

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 9

1.W umowie ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody rzeczowe i finansowe powstałe z jednego zdarzenia z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowanie Klauzuli Nr 4, w umowie ubezpieczenia wprowadza się dodatkowo odrębną sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za szkody rzeczowe na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. TUiR WARTA pokrywa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody,

2)uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru,

3) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika -

koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania i inne uzasadnione koszty związane z powstałą szkodą,

4) koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA. Jeżeli przeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczęte postępowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastępstwa procesowego pod warunkiem, że wyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów.

SKŁADKA

§ 10

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, o którym mowa w §§ 3, 4 składka ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, rodzaju przewożonego towaru oraz wysokości planowanego przezubezpieczającego w okresie ubezpieczenia przychodu (bez podatku VAT) z tytułu wykonywanych usług przewozowych. Na podwyższenie składki wpływa rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Klauzule wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszych OWU oraz w odniesieniu do § 4 OWU zakres terytorialny wykonywanych przewozów. Na obniżenie lub podwyższenie składki ma wpływ przebieg szkodowy.

Podstawę obliczenia składki zaliczkowej stanowi wartość wyżej wymienionego przychodu z tytułu wykonywanych usług przewozowych.

2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej spedytora, o którym mowa w § 5 składka ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, rodzaju towaru będącego przedmiotem spedycji oraz wysokości planowanego przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia przychodu (bez podatku VAT) pomniejszonego o koszty zakupu usług obcych bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy spedycji oraz wykonywaniem usług logistycznych. Na podwyższenie lub obniżenie składki ma wpływ przebieg szkodowy.

Podstawę obliczenia składki zaliczkowej stanowi wartość wyżej wymienionego przychodu z tytułu wykonywanych usług spedycyjnych i logistycznych.

3. Składka obliczona zgodnie z ust. 1 i 2 opłacana jest przez ubezpieczającego jednorazowo lub w ratach.

4.Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o nadesłaną przez ubezpieczającego do TUiR WARTA , w terminie podanym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, informację dotyczącą wysokości osiągniętych w okresie ubezpieczenia rzeczywistych przychodów (bez podatku VAT) z tytułu wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 i 2.

5.Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę wyższą niż składka zaliczkowa, TUiR WARTA wystawi fakturę z tytułu naliczenia składki uzupełniającej z określonym w niej terminem zapłaty. W przeciwnym przypadku składką należną od ubezpieczającego jest składka zaliczkowa.

6. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez TUiR WARTA roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem w ramach niniejszych OWU, ubezpieczający może zostać zobowiązany do niezwłocznego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki.

7. Podstawę obliczenia składki z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia Klauzuli Nr 4 stanowi suma ubezpieczenia, o której mowa w § 9 ust. 2.

 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO

§ 11

1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości, zawiadomić TUiR WARTA o każdej zmianie okoliczności zawartych we wniosku o ubezpieczenie.

2.Przyjmując przesyłkę do przewozu ubezpieczający powinien sprawdzić dane z listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczące  ilości, wagi, cech i numerów przesyłki oraz jej widocznego stanu i opakowania oraz sprawdzić prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania przesyłki na środku transportu.

3.W przypadku stwierdzenia rozbieżności między stanem rzeczywistym a treścią listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, a także w przypadku braku możliwości dokonania czynności sprawdzających, ubezpieczający powinien wpisać swoje zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem na wszystkich kopiach listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.

4. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem. W czasie postoju kierowca zobowiązany jest pozostawić pojazd wraz z przesyłką na parkingu strzeżonym, a jeśli jest to niemożliwe ? w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym lub na znajdujących się na trasie przewozu parkingach przy motelu, hotelu, całodobowej stacji benzynowej lub urzędzie celnym.

5. Opuszczając samochód, kierowca powinien zabrać dokumenty przewozowe z samochodu, zamknąć pojazd i uruchomić zamontowane w nim urządzenia przeciwkradzieżowe.

§ 12

1. W przypadku powstania szkody ubezpieczający powinien:

1)      użyć wszelkich dostępnych środków w celu jej zmniejszenia oraz niedopuszczenia do jej powiększenia,

2)      podjąć czynności zmierzające do ustalenia  sprawcy lub świadków zdarzenia,

3)      niezwłocznie powiadomić TUiR WARTA , wskazując na rozmiar i rodzaj szkody, okoliczności jej powstania; uważa się , że wymóg ten jest spełniony, gdy ubezpieczający dokonana pisemnego zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub od dnia ,w którym dowiedział się o szkodzie lub zdarzeniu, które mogło wywołać szkodę,

4)      niezwłocznie przekazać TUiR WARTA sformułowane na piśmie roszczenia poszkodowanego,

5)      jeżeli szkoda powstała w wyniku rabunku (rozboju), kradzieży z włamaniem, wypadku środka transportu o zdarzeniu tym powiadomić policję oraz odpowiednie władze lub organy państwowe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia lub momentu, w  którym ubezpieczający dowiedział się o nim,

6)      w przypadku, gdy szkoda powstanie poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie powiadomić komisarza awaryjnego TUiR WARTA lub agenta Lloyda w celu sporządzenia protokołu szkody, z zastrzeżeniem  pkt. 8),

7)      umożliwić przedstawicielowi TUiR WARTA lub powołanemu przez niego rzeczoznawcy dokonanie oględzin zniszczonego lub uszkodzonego towaru w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru i rodzaju oraz udzielić potrzebnych w tym celu wyjaśnień , jak również przedstawić zebrane dowody,

8)      sporządzić protokół szkody ustalający okoliczności i rozmiar szkody; Jeżeli według oceny ubezpieczającego wartość powstałej szkody nie przekroczy równowartości w złotych 1.500,- USD, ubezpieczający wraz z odbiorcą mogą sami sporządzić protokół szkody,

9)      dostarczyć TUiR WARTA w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody następujące dokumenty:

a)       oryginał listu przewozowego (egzemplarz dla przewoźnika) lub inny dokument przewozowy, umowę spedycji, umowę składu (w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o Klauzulę nr 4),

b)      fakturę i specyfikację przewożonej przesyłki oraz dokument SAD ,

c)       protokół szkody ustalający okoliczności i rozmiar szkody,

d)      wstępne obliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołów szkodowych, wraz ze stanowiskiem uprawnionego do odszkodowania,

e)       oświadczenie kierowcy dotyczące okoliczności powstania i wysokości szkody,

f)        dowód przyjęcia towaru/ dowód składowy określający rodzaj, ilość, oznaczenie , sposób opakowania towarów oraz inne istotne postanowienia umowy składu,

g)       inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

2.Ubezpieczający nie może bez pisemnej zgody TUiR WARTA przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę, zaspokajać roszczeń osób poszkodowanych lub udzielać obietnicy zapłacenia odszkodowania.

3.Ubezpieczający powinien niezwłocznie powiadomić TUiR WARTA o wszczętym postępowaniu sądowym w związku z zaistniałą szkodą i udzielić na żądanie TUiR WARTA pełnomocnictwa procesowego wskazanej przez nie osobie.

4.Ubezpieczający powinien, w terminie umożliwiającym TUiR WARTA zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego, przesłać do TUiR WARTA orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika jego odpowiedzialność.

5.Na wniosek TUiR WARTA ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć postanowienie o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie zgłoszenia szkody lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w sprawie.

6. Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, określonych w § § 11, 12, a ma to wpływ na powstanie szkody, ustalenie okoliczności powstania lub rozmiar szkody, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania, a także w przypadku ujawnienia nieprawidłowości oświadczeń co do rozmiaru i okoliczności szkody , TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 13

1. TUiR WARTA niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie i otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1 pkt. 9) rozpoczyna likwidację szkody polegającą na ustaleniu stanu faktycznego oraz rozmiaru szkody, zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania.

2.Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

3. Wysokość szkody rzeczowej i finansowej ustalana jest w przypadku przewozów:

1)      w ruchu krajowym ? na podstawie ustawy Prawo przewozowe z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 2,

2)      w ruchu międzynarodowym ? na podstawie Konwencji CMR, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 2.

4.Wysokość odszkodowania w przypadku szkody rzeczowej powstałej podczas wykonywania usług spedycyjnych, logistycznych lub umowy składu nie może przekroczyć zwykłej wartości przesyłki.

5. Wysokość odszkodowania z tytułu szkody finansowej, w odniesieniu do usług spedycyjnych i logistycznych ustala się z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6.

6. Wysokość szkody rzeczowej zostaje pomniejszona o wartość pozostałości po zniszczonym lub uszkodzonym towarze, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

7. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody zgodnie z postanowieniami ust. 3, 4 i 6 z zastrzeżeniem, że w przypadku przewozów w ruchu międzynarodowym wysokość odszkodowania za szkodę rzeczową nie może przekroczyć równowartości 8,33 SDR za kilogram brakującej wagi brutto.

8.W uzasadnionych przypadkach wysokość odszkodowania może być ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę powołanego przez TUiR WARTA lub powołanego przez ubezpieczającego w porozumieniu z TUiR WARTA.

9.Od wysokości należnego odszkodowania TUiR WARTA potrąca kwotę (franszyzę redukcyjną), której wysokość określono w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

10. Jeśli wysokość należnego odszkodowania nie przekracza wysokości ustalonej franszyzy redukcyjnej TUiR WARTA nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

11. TUiR WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie ugody, uznania lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

12.Odszkodowanie lub bezsporna jego część jest wypłacana osobie uprawnionej do otrzymania odszkodowania lub ubezpieczającemu , jeżeli za zgodą TUiR WARTA zaspokoił on roszczenie osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego w TUiR WARTA dokumentów uzasadniających roszczenie, zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 1 pkt. 9).

13. Jeżeli złożenie wymienionych dokumentów lub wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR WARTA, czy też wysokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 12 okazało się niemożliwe, odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

14. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich. Natomiast jeżeli uprawnionym do odszkodowania jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie wypłacane jest w walucie obcej bezpośrednio za granicę. Przeliczenia walut obcych na złote polskie dokonywane są przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wystawienia polecenia wypłaty odszkodowania.

15. TUiR WARTA obowiązane jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazując okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania i poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej w przypadku gdy ubezpieczający nie zgadza się z ustaleniami TUiR WARTA.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 14

1.Z dniem zapłaty odszkodowania roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na TUiR WARTA do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli TUiR WARTA pokryło tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części  pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń, przed roszczeniami regresowymi  TUiR WARTA.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych dla zabezpieczenia skutecznego dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń regresowych do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie szkody, w trybie ustalonym w obowiązujących przepisach prawnych i przesłać do TUiR WARTA odpowiednią dokumentację. Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto podać do wiadomości TUiR WARTA wszelkie znane mu okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla oceny odpowiedzialności osoby, w stosunku do której przysługiwać może roszczenie regresowe.

3.W przypadku, gdy ubezpieczający nie dokona czynności niezbędnych dla zabezpieczenia skutecznego dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń regresowych do osób trzecich odpowiedzialnych za powstanie szkody lub zrzeknie się bez zgody TUiR WARTA praw przysługujących mu do osób trzecich odpowiedzialnych za powstanie szkody, TUiR WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.

 

ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA

§ 15

1. Zawiadomienia i oświadczenia ubezpieczającego w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłane listem poleconym na adres Oddziału TUiR WARTA, który zawarł umowę ubezpieczenia.

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym TUiR WARTA, przyjmuje się, że TUiR WARTA dopełniło swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatnim znanym mu adresem lub do ostatniej znanej mu siedziby ubezpieczającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.   W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzane postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,  ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r., Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r., odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3.   Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4.   Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do Oddziału, który zawarł umowę ubezpieczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest Dyrektor Oddziału, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie.

5.   Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

Załącznik Nr 1 do

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

operatora transportowego

KLAUZULA Nr 1

Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)

1.Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3, 4, z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju).

2.Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia , o której mowa w OWU § 9 ust. 1.

3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej  Klauzuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.

4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.

KLAUZULA Nr 2

Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

1. Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3, 4 z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody rzeczowe polegające na utracie lub uszkodzeniu kontenera.

2.Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 obejmuje szkody, które są następstwem wypadku środka transportu, rabunku lub włamania, bądź próby włamania do kontenera.

3.Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej Klauzuli obejmuje okres przewozu kontenera wraz z przewożonym towarem , jak również okres przewozu pustego kontenera z miejsca jego pobrania do nadawcy w celu załadowania przesyłki, a także od odbiorcy, po zakończeniu przewozu i wydaniu przesyłki, do wskazanego miejsca dostarczenia kontenera.

4. Niezależnie od wyłączeń podanych w OWU § 6 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) szkody spowodowane normalnym zużyciem lub naturalnym procesem starzenia się kontenera w tym korozji i powolnego działania środków żrących,

2) szkody wynikłe z wady konstrukcyjnej lub materiałowej, zmian lub błędów w projekcietechnicznym,

3) szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych,

4) szkody spowodowane użytkowaniem kontenera w sposób i w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem,

5) szkody powstałe w kontenerach stanowiących własność ubezpieczającego lub którymi

dysponuje on na podstawie umowy leasingu,

6)szkody powstałe wskutek użycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu

kontenera.

5.Wysokość odszkodowania ustalana będzie w przypadku:

1)naprawy kontenera nadającego się do naprawy ? według rzeczywistych kosztów naprawy określonych na podstawie rachunku lub na podstawie wyceny kosztów naprawy sporządzonej przez eksperta powołanego przez TUiR WARTA lub przez ubezpieczającego w porozumieniu z TUiR WARTA; wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości kontenera określonej w dowodzie przyjęcia go do przewozu przez ubezpieczającego,

2) rabunku kontenera lub uszkodzenia kontenera w stopniu dyskwalifikującym go do naprawy ? na podstawie wartości kontenera określonej w dowodzie przyjęcia go do przewozu przez ubezpieczającego,

3)uszkodzenia kontenera w stopniu umożliwiającym dalszą sprzedaż po

obniżonej cenie -na podstawie różnicy pomiędzy wartością kontenera określoną

w dowodzie przyjęcia przed szkodą , a ceną ustaloną w drodze przeceny.

6. Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia , o której mowa w OWU § 9 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszej Klauzuli.

7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej  Klauzuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.

KLAUZULA Nr 3

 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt

1.    Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej przewoźnikom drogowym, o których mowa w OWU §§ 3 i 4 z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w czasie przewozu żywych zwierząt, polegające na ich padnięciu lub dobiciu z konieczności albo powstałe wskutek rabunku (rozboju).

2.    TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe:

1) w czasie dokonywania przewozu samochodami nie przystosowanymi do przewozu żywych zwierząt,

2) w czasie przewozu niezgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą oraz niezgodnie z nakazami lub zakazami obowiązującymi w kraju , w którym dokonywany jest przewóz.

3) wskutek nie przestrzegania instrukcji, które zostały ubezpieczającemu

udzielone przez nadawcę lub odbiorcę.

3.    Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie niniejszej Klauzuli następuje po opłaceniu składki dodatkowej.

4.    Górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia , o której mowa w OWU § 9 ust. 1.

5.    W przypadku powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest, z zastrzeżeniem OWU § 12 ust. 1 pkt. 9) dostarczyć dodatkowo:

1)      zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierząt, zezwalające na ich przewóz,

2)      dowód stwierdzający padnięcie zwierzęcia lub dobicie zwierzęcia z konieczności, podpisany przez lekarza weterynarii lub technika weterynaryjnego, względnie protokół z odpowiednią adnotacją przewoźnika.

6.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.

KLAUZULA Nr 4

Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu

1.Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej spedytorom, o których mowa w OWU § 5 prowadzącym przedsiębiorstwo składowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem składu lub magazynu celnego.

2.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego wobec składającego towar za szkody rzeczowe powstałe w okresie ubezpieczenia, od momentu przyjęcia towaru na skład, aż do wydania osobie uprawnionej.

3.Niezależnie od wyłączeń podanych w OWU § 6 ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

1)w mieniu przyjętym na skład w celu wykonania jego obróbki, naprawy, badania, produkcji lub innych podobnych usług,

2)w składowanych materiałach niebezpiecznych,

3) powstałe podczas składowania niezgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru przepisami, normami lub zwyczajami.

4.W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowanie niniejszej Klauzuli w umowie ubezpieczenia wprowadza się dodatkowo odrębną sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności TUiR WARTA na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadza się odrębną franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % każdej szkody.

5.Podstawę obliczenia składki z tytułu udzielonej w ramach niniejszej Klauzuli ochrony ubezpieczeniowej stanowi suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4.

6.Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 ulega w okresie ubezpieczenia  każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Za zgodą TUiR WARTA ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową składkę. Składka dodatkowa obliczana jest od wysokości kwoty, o którą zostaje uzupełniona suma ubezpieczenia według stawki ustalonej dla niniejszej Klauzuli, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

7.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, do których załącznikiem jest niniejsza Klauzula.