OGÓLNE WARUNKI USŁUG TRANSPORTOWYCH

1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do świadczenia usług transportowych przez firmę ?AGATKA? zwanej dalej Zleceniobiorcą wykonywanych na rzecz kontrahenta zwanego dalej Zleceniodawcą.

2. W standardzie za załadunek towaru odpowiedzialny jest Zleceniodawca, chyba że w przypadkach specjalnych zlecono załadunek zleceniobiorcy, zapis ten musi być wyszczególniony w zleceniu.

3. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją pojazdu przedstawionego, przez Zleceniobiorcę.

4. Zapłata za usługę transportową wykonana przez firmę ?AGATKA" ustalona jest w złotych polskich lub walucie obcej. -W przypadku ustalenia zapłaty w walucie obcej do jej przeliczenia na złote polskie przyjmuje się średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania załadunku towaru.

5. Zapłata za wykonaną usługę transportową dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę w dniu rozładunku towaru.

6. Termin płatności faktury liczy się od daty wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę.

7. Tylko pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia, świadczy o zawarciu umowy miedzy Zleceniodawca, a Zleceniobiorca.

8. Opóźnienie w płatności z tytułu wykonanej usługi transportowej powoduje naliczenie odsetek w wysokości 13% w skali roku. -Naliczanie odsetek następuje w okresach miesięcznych i dokonywane jest ostatniego dnia miesiąca.

9. W przypadku rezygnacji z załadunku przez Zleceniodawcę lub niedokończenia go w ustalonym terminie Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia kary w wysokości 80% wartości frachtu.

10. W przypadku, gdy wymiary ładunku odbiegają od podanych przez Zleceniodawcę w zleceniu, Zleceniobiorca ma prawo do odmówienia podjęcia ładunku oraz naliczenia kary w wysokości 80% wartości frachtu.

11. W przypadku wymuszonego przez Zleceniodawcę postoju samochodu ciężarowego należącego do Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca ma prawo naliczenia odpowiedniej kary.

Kary przewidziane w ust. 1 naliczane będą za każdą rozpoczęta dobę postoju odpowiednio w wysokości:

  • 1000 zł w przypadku postoju samochodu ciężarowego wraz z jednym kierowcą
  • 1250 zł w przypadku postoju samochodu ciężarowego wraz z dwoma kierowcami

12. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą po dokonaniu pełnej płatności za fracht.

13. W kwestiach nieregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Konwencji CMR.